Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Η επιστολή της χαράς, γραμμένη μέσα στη φυλακή της Ρώμης

ΠΡΟΣ ΦΙΛΛΙΠΗΣΙΟΥΣ ΚΕΦ.4
"...4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν, 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν."
Οι δύο "κορυφές του Έβερεστ". ήτοι, ή "Χαρά" και το "πάντοτε", είναι ελάχιστες φορές στη ζωή μας μεθεκτά και συνάδοντα. Γίνονται δε πραγματοποιήσιμα, με την "Γέφυρα" που τα ενώνει και ονομάζεται "εν Κυρίω"! Μόνον δια του Κυρίου υπάρχει το πλήρωμα της χαράς σ' όλην την έκταση και το μεγαλείον της. Και πώς θα γίνει τούτο; Ποιό δηλαδή; το να έχουμε παντοτινή χαρά; Δια της επιείκιας. Τα φορτωμένο με πυρομαχικά όχημα δεν ταράσσεται από τις λακούβες και τα στραβοπατήματα του δρόμου, εάν και εφόσον έχουν αποσυνδεθεί οι πυροσωλήνες από τις νάρκες.. Έτσι εαν αποσυνδέσουμε τους "πυροσωλήνες" του θυμού και του πάθους, είμαστε επιεικείς και χρηστοί προς όλους τους ανθρώπους.Μεγίστη αρωγή προς την επίτευξη του ως άνω στόχου και σκοπού, είναι η γνώση ότι "ο Κύριος εγγύς", ο Κύριος είναι μαζί μας (και με τις τρείς έννοιες), Εμμανουήλ!
Η ειρήνη των Χριστιανών δεν είναι ένα παθητικό "μέγεθος", αλλά ενεργητικό φαινόμενο, η οποία αυτή η ίδια φρουρεί τον Νου και την καρδία ημών. Η καρδία είναι το κέντρο της συνόλου σωματοψυχής μας. ( πρβλ. " ...αγαθά, ά οφθαλμός ουκ είδε, ούς ουκ ήκουσε και επί καρδίαν(=διάνοια) ανθρώπου ουκ ανέβει")
Η σεμνότης(η εσωτερική > εξωτερική) σημαντικότατο στοιχείο του Χριστιανού. Η αλήθεια είναι ο Ίδιος ο Κύριος. Η προσευχή είναι η συνομιλία. "Και εμάθατε και παραλάβατε", ο Παύλος και τους δίδαξε τον Χριστόν και τους Τον ΈΔΩΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΊΩΝ. Το συνεχές δίπολον: "ταύτα λογίζεσθε, ...ταύτα πράσσετε!" ΔΟΓΜΑ και ΗΘΟΣ, ΘΕΩΡΙΑ και ΠΡΑΞΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ και ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ, πάντοτε στην διάθεση όλων μας!